enru
Viccek és anekdoták
2005-10-27 15:43:47
Miért kell a nõnek választójog?
Budapest, 1910 k. 1. Mert a nõ ugyanúgy tartozik engedelmeskedni a törvényeknek, mint a férfi; kell tehát, hogy résztvehessen azok alkotásában.
2. Mert a nõt éppúgy megadóztatják, mint a férfit és mégsem szólhat bele az adók felhasználásába. 3. Mert a képviselõk csupán a választók kivánságaival törõdnek; hiszen azoktól függ mandátumuk. 4. Mert amig a nõ nem választó és nem választható, addig senki sem kérdezi: mire van szüksége. Úgy bánnak vele, mint a gyermekkel, aki nem tudja, mi jó vagy mi rossz reá nézve. 5. Mert kell, hogy a parlament a nép akaratát fejezze ki; ez pedig lehetetlen amig a nõket, a nép nagyobbik felét, megakadályozzák akaratuk közvetlen nyilvánitásában. 6. Mert vannak a nõnek speciális, az anyasággal kapcsolatos érdekei; ezeknek szószólója csakis õ maga lehet. Csak az tudja, hol szorit a cipõ, aki viseli. 7. Mert a férfiak a nõkre nézve sértõ törvényeket hoztak, megkérdezésük nélkül; ezeket csak a nõk maguk fogják igazságosan megváltoztatni. 8. Mert a nõ elõl sok pályát elzártak és a férfiaknak tartották fenn a legjobban fizetett és legkényelmesebb hivatalokat. 9. Mert a nõk elõtt nyitva álló pályákra sem készitik õk elõ a férfiakkal egyenlõen; a törvényhozás csupán a fiúk kellõ kiképzésérõl gondoskodik abból a pénzbõl, amelyet részben a nõk adója szolgáltat. 10. Mert csak a választójog segitségével teremthet a nõ leányának is olyan kiképzési lehetõségeket, aminõk fiai számára fennállanak már.... 23. Mert mindazokban az államokban, ahol a nõk választók és választhatók (...), a politika tisztább, becsületesebb és jobban törõdik a nép szükségleteivel. 24. Mert a magyar nõk egy részének már õsidõk óta követküldési joga volt s azt kitünõ politikai érzékkel gyakorolták. (Kossuth Lajos is mint asszonynak követe jutott a parlamentbe.) 25. Mert a mai magyar nõ megkövetelheti, hogy a megalkotandó választójogi törvény - a modern kor igényeinek megfelelõen - minden nõre kiterjessze az 1848-ban eltörölt politikai jogokat. 26. Mert törvényes beavatkozást, állami intézményeket és ellenõrzést igényelnek: az alkoholizmus, a szegénység, a fertõzõ betegségek elleni küzdelem, a gyermekvédelem és a békemozgalom. 27.Mert a választójog legbiztosabb eszköze annak, hogy minden nõ, aki komolyan érdeklõdik a társadalmi kérdések iránt, hozzájáruljon e súlyos bajok gyökeres orvoslásához, ami összekoldult, összetáncolt, bazárokon gyüjtött pénzösszegekkel nem lehetséges. 28. Mert a választójog nem öncél, hanem a védelem fegyvere olyanok kezében, akiknek érdekeit senki sem védi; a legjobb szerszám azoknak, akik õszintén akarják szolgálni a közérdeket. 29. Mert a nõnek, mint anyának, nevelõnek, munkásnak, adófizetõnek összes szolgálataival szemben az állam még az önrendelkezés jogát sem adja meg. 30. Mert a választójog hiánya olyan megaláztatás, amelyet öntudatos, nemét megbecsülõ asszony nem türhet meg. 31. Mert sokkal nemesebb lesz a gondtalanul élõ nõ élete, ha komoly közügyekkel foglalkozik, mint ha léha idõtöltésre pazarolja idejét. Csatlakozzék minden öntudatos, az emberiség haladásáért lelkesedõ nõ és férfi a Feministák Egyesületéhez (V., Mária Valéria-utca 12.), amely minden magyar nõnek aktiv és passiv választójogáért küzd. Tagsági dij legalább 10 korona; részletekben is fizethetõ. Ennek fejében kapják a tagok az egyesületnek "A nõ és a társadalom" cimü hivatalos lapját. Magyar Nemzeti Múzeum Legújabb Kori Fõosztály. Röplapgyûjtemény 69.380. Forrás: Szemelvények a hazai országgyûlési és helyhatósági választások történetébõl (1848-1998); Választási füzetek 96.